موسسات غیرتجاری

مقدمه

موسسه مدیران ثبت با سال ها تجربه و تیم ماهر بهترین گزینه پیش روی شما از جهت ثبت انواع شرکت است، ثبت موسسه غیر تجاری یکی از شاخه های حائز اهمیت برای ما و همچنین جامعه است.

در مورد موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری در راستای  فعالیت های خیریه، ادبی،امور علمی و اعم از آن ها را تشکیل می‌شوند. این نوع تشکیلات و مؤسسات می‌توانند اسامی از قبیل انجمن،ج معیت و غیره را نیز به خود اختصاص دهند.

انواع مؤسسات غیر تجاری

1- مؤسساتی که در آن مؤسسین به دنبال منافع خود و تقسیم سود بین خود هستند که به این نوع از مؤسسات،مؤسسات انتفاعی می گویند که ثبت آن ها باز هم نیاز مند مجوز و شرکت معتبر حقوقی در زمینه ثبت است.

2- مؤسساتی  که  قصد منفعت رساندن به خود را ندارند که در این صورت نیازمند مجوز از نیروی انتظامی می باشند.

مدیران مؤسسات غیر تجاری اصولا اجازه انجام فعالیت‌های تجاری را ندارند.