جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس؛ مجوزی است برای اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار، قانون کشور به گونه ای است که امروزه 99%   مشاغل برای شروع به مجوز نیاز دارند، در غیر این صورت با آن ها برخورد قانونی می گردد، بنابراین برای شروع کار و سرمایه گذاری روی آن؛ جواز تاسیس الزامی است.

ضمنا باید توجه داشت که جواز تاسیس یک سال پس از صدورجواز اعتبار دارد و اینکه جواز تاسیس قبل انتقال و فروش به دیگر افراد است،برای اخذ جواز ابتدا باید مدارک و طرح توجیهی خود را آماده کنید(طرح توجیهی،نگاهی همه جانبه به کار قبل از شروع آن است و باید مقام مسئول را برای دادن جواز تاسیس قانع کند) پس از آماده کردن موارد و سپردن آن به کادر مجرب مدیران پبت در صورت عدم مشکل جواز تاسیس شما در کمترین زمان آماده است.

مدت زمان صدورجواز تاسیس

زمانی که برای آماده شدن جواز تاسیس باید طی گردد چیزی در حدود 15 الی 20 روز است.

این زمان در شرایط عادی یعنی زمانی که درخواست کننده خواهان وام نمی باشد برای اشخاص حقوقی یا حقیقی تفاوتی ندارد اما زمانی که متقاضی جواز تاسیس،خواهن وام باشد این زمان برای حقوقی کم تر طول می کشد.

مراحل صدور جواز تاسیس

  1. گرفتن و پر کردن فرم جواز تاسیس و رساندن آن به دست مدیران ثبت.
  2. بررسی اطلاعات فرم.
  3. جمع آوری مدارک و اراه آن به مدیران ثبت.
  4. بررسی طرح توجیهی به وسیله کارشناسان ما.
  5. تایید شدن مدارک.
  6. صدور جواز تاسیس.