تغییرات شرکت چیست؟

شرکت ها در بسیاری از موارد نیاز به اعمال تغییرات در اطلاعات ثبت شده زمان تاسیس پیدا می کنند که کاری تخصصی و زمانبر است.

انواع ثبت تغییرات شرکت در مدیران ثبت:

تغییرنام، تغییر اعضاء هیئت مدیره، فروش سهام، تغییر محل شرکت، تاسیس و یا به اتمان رسیدن کار شعب، تغییر نوع بهره برداری از شرکت، تغییر شرکا (ورود و خروج آن ها)، افزایش و کاهش سرمایه، تغییر در اساسنامه و قوانین شرکت. همه این تغییرات ذکر شده بر مبنای قانون تجارت باید به ثبت برسد و این امر نیاز به صورتجلسات و پیگیری دارد.

شرکت مدیران ثبت می تواند شما را در کمترین زمان به نتیجه برساند.