تغییرات شرکت چیست؟

شرکت ها در بسیاری از موارد احتیاج به تغییر پیدا می کنند،اصولا نیاز به تغیرات برای شرکت های تازه به ثبت رسیده بیشر احساس می شود.

انواع ثبت تغییرات شرکت در مدیران ثبت:

تغییرنام،تغییر اعضاء هیئت مدیره،فروش سهام،تغییر مکان شرکت،تاسیس و یا به اتمان رسیدن کار شعب، تغییر نوع بهره برداری از شرکت،تغییر  شرکا (ورود و خروج آن ها)،از دست دادن یا بدیست آوردن سرمایه،تغییر در اساسنامه و قوانین شرکت.همه این تغییرات ذکر شده بر ممبنای قانون تجارت باید تغییرات خود را به ثبت برسانند و این امر احتیاج به صورتجلسات و پیگیری مجدد دارد.شرکت مدیران ثبت می تواند شما را در کمترین زمان به نتیجه برساند.

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت در سه روش تقسیم می گرد:

  • مجمع عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده
  • جلسات هیئت مدیره

 

تفاوت اصلی میان مجمع عادی و مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت این است که مجمع عادی در 4 ماه پس از شروع سال مالی فعالیت می کند و در بقیه زمان های سال تغییرات بر پایه مجمع عمومی فوق العاده  انجام می شود.

 

روش مجمع عادی در ثبت تغییرات شرکت

مجمع عادی نمی تواند مواردی را در تغییرات شرکت انجام دهد از جمله:تصویب و اعلام بیلان مالی، تغییر و انتخاب اعضای هیئت مدیره،تعیین پاداش اعضا.

 

روش مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت

  1. افزایش و یا کاهش سرمایه
  2. تغییراتی که باعث به وجود آمدن اساسنامه جدید خواهد شد.
  3. کنار رفتن از کار شرکت